Regulamin

Umowa pomiędzy Kupujący ma Sprzedającym może zostać zawarta na dwa sposoby.

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również tych które zmieniają zapisy poniższego regulaminu.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane do właściciela sklepu internetowego, pod adres:

Cobostore.pl Sp. z o.o., Jedności Narodowej 212 B,C,  50-302 Wrocław

 

Jeśli kupujący rezygnuje z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN:

 

§1. Definicje

 

1. Klient – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ( osoba pełnoletnia ), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu ( zamówienia ) związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu ( zamówienia ) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu www.cobostore.pl ( e-maila, SMS bądź rozmowy telefonicznej )   określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; jego cechy indywidualne ( kolor, rozmiar, rodzaj tkaniny ) rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego które zmierza  do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

5. Umowa – jest to zarówno umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów jak i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

6. Adres pocztowy - imię i nazwisko ( nazwa instytucji ), ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: ( nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.  

7. Adres reklamacyjny – adres pod który należy przesłać reklamowany produkt, jest on podawany podczas skłaniania reklamacji. Adres reklamacyjny nie jest tożsamy z adresem korespondencyjnym sklepu.

Reklamacje w formie elektronicznej można przesyłać info@cobostore.pl

8. Koszt dostawy – znajduje się na karcie produktów oraz jest podany podczas składania składania zamówienia.

9. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem kosztu i przewoźnika wymieniona  w procesie składania zamówienia. 

10. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami i innymi powiązanymi przepisami prawa.  
11. Karta produktu – podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie bądź o komplecie lub zestawie produktów.  

12. Dane kontaktowe:

 Cobostore.pl Sp. z o.o. , ul. Jedności Narodowej 212 B,C, 50-302 Wrocław, tel: 71 725 85 76

13.  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. 

14. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania oraz norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

15. Koszyk - zestawienie produktów wraz z kosztami dostawy sporządzona z oferowanych w sklepie produktów i usług na podstawie wyborów Kupującego.

16. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

17. Moment wydania rzeczy – moment objęcia rzeczy posiadanie przez kupującego bądź wskazaną przez niego osobę trzecią.

18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

19. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

20. Próbnik / wzornik - jest to fotograficzne przedstawienie koloru oferowanego przedmiotu bądź kolor proponowanego wybarwienia. Taka forma nie stanowi  rzeczywistego oddania barwy, gdyż może się ona różnić od rzeczywistej barwy. Ma na to wpływ kalibracja monitorów, światło i czynniki otoczenia zewnętrznego. 

21. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wybrana spośród wymienionych w koszyku kupującego.

22. Przedmiot umowy – produkty, usługa i dostawa będące przedmiotem umowy.

23. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

24.Termin realizacji / Przewidywany termin wysyłki  – podana w zamówieniu oraz na w potwierdzeniu zawarcia umowy ilość dni roboczych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.

25. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione przez sprzedającego.

26. Sklep – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.cobostore.pl, umożliwiający dokonanie zamówienia przez kupującego

27. Sprzedający:   

Cobostore.pl Sp. z o.o.

Jedności Narodowej 212 B,C , 50-302 Wrocław

NIP 8992936564  Regon 523078193

 

 

28. SYSTEM– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

29. WADA – wada fizyczna, jak i wada prawna.

30. WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

31. WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 32. PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

33.PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
34.PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
35.PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

 

§2. Warunki ogólne

 

1. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

2. Umowa pomiędzy kupująca a sprzedającym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. 

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w procesie składania zamówienia i zależy od złożonego zamówienia.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. 

6. Kupujący komunikując się ze sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.  Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego będącego konsumentem ( Konsumenta )  na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 

8. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, jednoczenie udziela informacji o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. 

9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy, zasad użytkowania zakupionych mebli. 

10. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji  umowy zawartych z Klientami  (nie dotyczy umów zawartych z Konsumentami ), Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu, mimo wysiłków podejmowanych przez Strony, sądem właściwym do rozpoznawania spraw będzie odpowiedni Sąd we Wrocławiu. 

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.

W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. 

12. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania zamówienia ( ofert zawarcia Umowy  ).

 

§3. Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 KROK 1 – koszyk -

a. wybór a następnie dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

 1. jeśli posiadasz kupon rabatowy odznacz pole” mam kupon rabatowy”

  wybierz opcję ZMAWIAM

   

KROK 2 – twoje zamówienie -

Sklep umożliwia zakupy bez rejestracji więc jeśli kupujący tego nie chce robić zależy przycisnąć ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE i wprowadzić:

a. dane zamawiającego

b. dane adresowe

c. adres wysyłki jeśli jest inny niż dane adresowe

 

KROK 3 – podsumowanie - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP”.

2. W celu złożenia zamówienia możesz także skontaktować się nami przez e-mail, SMS  lub po prostu zadzwonić.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta ( oraz Klienta ) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, w przypada wyboru płatności „za pobraniem” w przypadku zamówienia produktów niedostępnych na magazynie ( produktów na zamówieni ) jest pobierana przedpłata w wysokości 40 % wartości zamówienia ) reszt jest płatna przy odbiorze towaru.

5. Realizacja  zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje po sprawdzeniu poprawności złożonego zamówienia i z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). 

8. Wpłaty dokonane przez Klientów ( nie dotyczy konsumentów )  za zamówienia oraz faktury pro-forma, składane telefonicznie, e-mailowo lub poprzez sklep są wpłatami zaliczkowymi tytułem zabezpieczenia realizacji zamówienia i w przypadku rozwiązania umowy przez klienta nie podlegają zwrotowi.

Zapis ten nie dotyczy sytuacji w których Klient rozwiązuje umowę z winy sprzedawcy. 

9. Złożenie przez Klienta zamówienia w dowolnej dopuszczalnej formie oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia.

11. Zakupiony przedmiot umowy jest dostarczany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 

 
§4. Dostawa towaru

1. Zakupiony przedmiot umowy jest dostarczany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 

2. Towary dostarczane są w za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych, zawodowo zajmujących się usługami pocztowymi bądź transportem drogowym towarów

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, winien jego kopie w wersji elektronicznej przesłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej info@cobstore.pl

4. Koszt dostawy towaru, każdorazowo podawany jest na stronie www.cobostore.pl podczas składania zamówienia przez Kupującego, przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku składania zamówienia drogą mailową koszt dostawy podawany jest w korespondencji mailowej.

5. W przypadku dostawy towaru poza granice RP, koszt dostawy każdorazowo ustalany jest indywidualnie, przed zawarciem umowy sprzedaży, w drodze negocjacji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, prowadzonych za pomocą poczty elektronicznej bądź rozmowy telefonicznej. A ostatecznie potwierdzony droga mailową.

 

6. Przesyłki kurierskie nie obejmują usługi wniesienia towaru ( do mieszkania, na posesję lub do firmy )  dotyczy to w szczególności przesyłek wielkogabarytowych, dostaw paletowych a także paczek o wadze powyżej 20 kg. 


§5. Prawo do odstąpienia od umowy  

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 

2. Odstąpić od umowy konsument może w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub zgłoszenie

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem …................................lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie. 

 5. Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie potwierdzone przez sprzedającego niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu). 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. \

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§6. Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).  

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do dwóch lat od wydania towaru

4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

 

 §7. Ogólne warunki użytkowania mebli  zakupionych w sklepie www.cobostore.pl

 

 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem

 2. Przed rozpoczęciem użytkowani należy sprawdzić czy produkt jest zmontowany zgodnie z instrukcją oraz czy wszystkie elementy są poodkręcane.

 3. Meble są przeznaczone do użytku wewnętrznego ( wewnątrz pomieszczeń ), chyba że jest zaznaczone że można je używać także na zewnątrz.

 4. Mebli nie należy użytkować w pieszczeniach wilgotnych ( łazienki, sauny, baseny, piwnice itp. ) chyba że w opisie jest dopuszczona taka możliwość.

 5. Materiały z których są wykonane meble należy czyścić ogólnodostępnymi środkami do czyszczenia i pielęgnacji. W zależności od czyszczonej powierzchni ( drewno, lakier, tworzywo, chrom czy tkanina, skóra) należy dobrać odpowiedni środek.

 6. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy sprawdzić ( w niewidocznym miejscu ) czy dany środek nie wchodzi w reakcje z czyszczoną powierzchnią.

 7. Na stołach, stolikach itp. nie należy stawać ani siadać.

 8. Na krzesłach, fotelach i stołkach barowych nie należy się „huśtać” ani „bujać”.

 9. Korzystając z krzeseł, stołków, foteli itp. należy przestrzegać gwarancyjnego obciążenia. Średnie dopuszczalne obciążeni statyczne wynosi 140 kg.

 10. Mebli nie należy narażać na długotrwałe działanie wilgoci oraz gorąca.

 11. Na meble nie wolno bezpośrednio stawiać gorących przedmiotów ( naczynia z napojami, gorące naczynia itp. )

 12. Gwarantowaną odporność na promieni UV, warunki atmosferyczne, podwyższona temperaturę, niepalność, podwyższona odporność mechaniczną oraz odporność na zarysowania posiadają tylko meble z odpowiednimi atestami.

 13.  Meble, które podczas użytkowania można przesuwać takie jak: krzesła, stoły, stoliki, itp. mogą być użytkowane tylko na twardych i gładkich powierzchniach umożliwiających ich przesuwanie. Krzesła przesuwane na wykładzinach, dywanach muszą być do tego odpowiednio przystosowane fabrycznie bądź poprzez dokupienie odpowiednich akcesoriów.

 

 

Wersja 1.1 ( Wrocław 29.01.2023 r. ) 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium